آمره در دو کتاب:

سفرنامه عراق عجم‏، ناصرالدين‏شاه قاجار 

شرح زندگانى من‏، عبدالله مستوفى

....

رنگرزى آمره در عراق وبروجرد و حتى لرستان و كرمانشاهان معروف بود. شلوار مردانه دهاتيها كه از كرباس يا متقال مي دوختند، بايد رنگ نيلى قريب بسياهى داشته باشد در آب آمره خاصيتى تشخيص داده بودند كه اين رنگ را خوب عمل مي آورد و در پارچه ثابت نگاه ميدارد.  اين بود كه اهالى كارخانه ‏هائى ترتيب داده بودند و از عراق و بروجرد و كرمانشاهان سفارشات رنگرزى مي پذيرفتند و انجام مي كردند. در اول ده ميدانى و وسط اين ميدان چنار عظيمى و در دوره آن كارخانه‏هاى آنها بر قرار ودست‏هاى همه اهالى تاقدرى بالاتر از مرفق سياه بود....

با تشکر از (ارسالی توسط ) آقای رسول بزرگواری

منبع : روستای آمره |کتاب و آمره (بازیابی)
برچسب ها : آمره ,عراق ,داده بودند